Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z sklepu internetowego dostępnego pod adresem drukujtaniej.pl, zwanego dalej drukujtaniej.pl.
 2. Właścicielem i administratorem strony drukujtaniej.pl jest firma Pracownia Sztuk Plastycznych Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Skłodowskiej-Curii 41, o numerze NIP: 8790179611, REGON: 87001454, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000131378, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wniesiony kapitał zakładowy 110 000 zł, zwana dalej Drukarnią.
 3. Klientem Portalu mogą być wyłącznie osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, a także osoby fizyczne o ile prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową i korzystając z Portalu dokonują czynności prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej. Klientem Portalu nie może być osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej lub zawodowej. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.
 4. Informacje o produktach podane na stronie internetowej Drukarni, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

II. Zasady korzystania z Portalu

 1. Warunkiem złożenia zamówienia na produkty Drukarni jest zarejestrowanie się na drukujtaniej.pl poprzez poprzez prawidłowe wypełnienie formularza.
 2. Drukarnia może pozbawić Klienta prawa do korzystania z drukujtaniej.pl, jak również ograniczyć dostęp do części lub całości jego zasobów ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  • podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzając w błąd lub naruszając prawa osób trzecich,
  • dopuścił się za pośrednictwem Portalu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
  • dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Drukarnię za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Drukarni.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego użytku,
  • korzystania z Portalu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

III. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Przedmiotem zawarcia Umowy sprzedaży są materiały oraz usługi poligraficzne, których właściwości zostały określone przez Klienta podczas procesu zakupowego.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży należy wejść na stronę drukujtaniej.pl, założyć konto, dokonać wyboru produktu i jego parametrów, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz złożyć Zamówienie.
 3. Kliknięcie przycisku „zamów z obowiązkiem zapłaty” jest propozycją zawarcia umowy ze strony Klienta i spowoduje wygenerowanie wiadomości e-mail, która zostanie wysłana na podany w czasie rejestracji adres. Wiadomość zawiera podsumowanie złożonego Zamówienia, w szczególności:
  • przedmiot Zamówienia,
  • łączną cenę zamawianych produktów lub usług,
  • sugerowaną metodę płatności oraz dostawy.
 4. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji z chwilą, gdy:
  • zostaną zaakceptowane przez Drukarnię pliki do druku, dla płatności za pobraniem;
  • zostaną zaakceptowane przez Drukarnię pliki do druku oraz Klient dokona płatności, która zostanie zaksięgowana na rachunku Drukarni, w przypadku płatności przelewem bądź za pośrednictwem Serwisu PayPal lub dotpay.
 5. Akceptacja przez Drukarnię wszystkich przesłanych plików graficznych i wysłanie e-maila z informacją o potwierdzeniu terminu realizacji stanowi oświadczenie woli zawarcia z Klientem Umowy sprzedaży oraz oznacza przekazanie Zlecenia do realizacji i uniemożliwia rezygnację z druku.
 6. Z uwagi na fakt, iż właściwości zamawianych w ramach Portalu produktów są ściśle określone przez Zamawiającego, niemożliwe jest odstąpienie Klienta od Umowy.
 7. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dokładne godziny akceptacji plików oraz terminy realizacji określone są na stronie Portalu dla każdego produktu odrębnie.

IV. Dostawa

 1. Dostawa Produktów ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się za pomocą firmy kurierskiej.
 3. Termin realizacji dostawy określony jest dla poszczególnych Produktów odrębnie i przedstawiony na drukujtaniej.pl.
 4. Klient ma obowiązek dokładnego zapoznania się z przedstawionymi na drukujtaniej.pl terminami dostaw. Drukarnia dopełni wszelkich starań, by zrealizować i wysłać Zlecenie w podanym terminie. Drukarnia dopuszcza możliwość nieterminowej realizacji Zlecenia wynikającą z przyczyn zewnętrznych, między innymi braków w dostawach energii elektrycznej lub sygnału internetowego oraz przyczyn leżących po stronie dostawców przesyłek. Mogą również wystąpić problemy techniczne wynikające z awarii maszyn. Opóźnienia w realizacji zleceń wynikające ze wspomnianych powodów nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczych Drukarni względem Klienta.

V. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Produktów podane są w złotych polskich i zawierają: koszt obsługi Zamówienia, koszt Produktu, pakowania, kartonu, o ile w opisie Produktu nie zaznaczono inaczej. Podane ceny nie zawierają kosztów: dostawy, pobrania, dopłaty za wskazane godziny dostawy, dopłaty za wysyłkę na wiele adresów.
 2. Płatności za Zlecenie można dokonać:
  • za pomocą zintegrowanego systemu płatniczego: PayPal i dotpay (rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl);
  • korzystając z przelewu bankowego - faktura pro-forma;
  • wybierając opcję „płatność za pobraniem”.
 3. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z nieterminowego przesłania danych przez zintegrowany system płatniczy.
 4. Dokonując zakupów na drukujtaniej.pl Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną.

VI. Materiały do druku

 1. Drukarnia nie odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich oraz treść materiałów przesłanych przez Klienta. Jeżeli jednak Zlecenie będzie zawierało treści niezgodne z prawem lub naruszające normy obyczajowe, Drukarnia ma prawo odmówić jego realizacji.
 2. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne lub ortograficzne znajdujące się w treści projektu graficznego dostarczonego przez Klienta.
 3. Materiały do druku Klient może dostarczyć:
  • przygotowane do druku zgodnie z instrukcjami umieszczonymi na drukujtaniej.pl;
  • w postaci gotowych projektów, do przygotowania do druku przez Drukarnię;
  • w postaci treści i wytycznych do przygotowania projektu graficznego – w przypadku wyboru opcji „zamawiam projekt graficzny”.
 4. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówień wynikające z niedostarczenia przez Klienta poprawnych danych.

VII. Reklamacje

 1. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego w szczegółach danego zamówienia w sekcji Panel – zamówienia zakończone.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz zakres żądania reklamacyjnego.
 3. Ostateczny termin zgłoszenia reklamacji upływa w 14 dniu roboczym od momentu otrzymania przesyłki przez Klienta.
 4. Drukarnia zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 3 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia. W celu zakończenia postępowania reklamacyjnego możliwa jest sytuacja, w której Klient zostanie poproszony o odesłanie części bądź całości nakładu zrealizowanego zamówienia. W przypadku gdy zgłoszenie reklamacyjne będzie wymagało dostarczenia dodatkowej dokumentacji lub wyjaśnień ze strony Klienta, Drukarnia jest zobowiązana skierować korespondencję e-mailową wskazując elementy wymagające uzupełnienia, a Klient jest zobowiązany przesłać je w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania e-maila. Po tym czasie postępowanie reklamacyjne zostaje zakończone a reklamacja uznana za oddaloną.
 5. Ze względu na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów a technologią druku (w której wykorzystywana jest przestrzeń barwna CMYK) porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być więc powodem do zgłoszenia reklamacji.
 6. Drukarnia dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu wiernie odwzorować kolory zawarte w projektach dostarczonych przez Klienta. Ze względu na to, iż w procesie druku wykorzystywanych jest wiele maszyn drukujących, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów, to przy druku tego samego projektu na różnych maszynach mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Taka sytuacja może zaistnieć przy wznawianiu projektu do druku. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji Produktów dostarczonych przez Drukarnię.
 7. Reklamacje związane z jakością przesyłek kurierskich zostaną rozpatrzone na podstawie protokołu szkody sporządzonego wspólnie z kurierem przy odbiorze przesyłki. Brak protokołu szkody może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji przez Drukarnię.
 8. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Drukarnię wada Produktu zostanie niezwłocznie usunięta przez Drukarnię i naprawiony Produkt lub - w przypadku gdy wada nie da się usunąć – nowy Produkt zostanie przesłany do Klienta.
 9. Maksymalny poziom rekompensaty za reklamowane zlecenie nie może przekroczyć 100% jego wartości.
 10. W przypadku umów zawieranych z Kupującymi nie będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Drukarni z tytułu rękojmi jest wyłączona.

VII Postanowienia końcowe

 1. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Drukarnią a Klientem będzie Sąd miejsca siedziby Drukarni.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.