Fundusze unijne

Spółka otrzymała dofinansowanie w ramach projektu grantowego pt. „FUNDUSZ WSPARCIA INWESTYCYJNEGO” w ramach Osi priorytetowej 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.6 Wsparcie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Schematu: projekt grantowy polegający na wsparciu MŚP w celu ograniczenia negatywnych skutków COVID-19. 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P 2014-2020